Materiały i sprzęt medyczny
Szeroka oferta materiałów jednokrotnego użytku
Sprawdź nasze oferty specjalne
Promocyjne ceny na wybrane produkty z naszej oferty
Wszystko do laboratorium
Oferujemy specjalistyczny sprzęt medyczny do laboratorium
Wszystko do stomatologii
Oferujemy specjalistyczny sprzęt medyczny do stomatologii

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę – Alfamed s. c. Agata Paprota-Bielawska, Paweł Bielawski z siedzibą pod adresem: ul. Koncertowa  9, 20-843 Lublin,  o numerze NIP: 7123283832,  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.alfamedlublin.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

II. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1.      Dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.      Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia;

3.      Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

4.      Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą lub korzystającą ze Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.      Produkt – oznacza produkty, w tym usługi, prezentowane w Sklepie;

6.      Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.alfamedlublin.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonywać zakupów Produktów w Sklepie;

7.      Sprzedawca – oznacza Alfamed spółka cywilna Agata Paprota-Bielawska, Paweł Bielawki z siedzibą w Lublinie przy ulicy Koncertowej 9, 20-843 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej nr NIP 712 328 38 32.

Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy:
- numer telefonu: +48 817402030
- adres e-mail: sklep@alfamedlublin.pl

v  Umowa o prowadzenie konta – oznacza nieodpłatną Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną szczegółowo opisaną w pkt IV ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu;

v  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

v  Usługi – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu

v  Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta;

v  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

v    Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów/Produktu, określające ich rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

III. OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.      Klient rejestrując się w Sklepie oraz składając Zamówienie bez rejestracji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.

3.      Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności i informacja o plikach cookies znajdująca się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Za pośrednictwem strony www.alfamedlublin.pl Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

a.      udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Klientów Produktów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Klientom dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu;

b.      Usługi świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące prowadzenie indywidualnego konta Klienta w ramach którego Klient;

c.       prawniony będzie do zakupu Produktów dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Klientów;

d.      uprawniony będzie do wprowadzania zmiany swoich danych podanych na koncie;

e.      będzie miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informację o historii swoich Zamówień, statusach Zamówień itp.

f.        Newslettera – polegającego na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną,

2.      Do zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Klienta wymaga podania loginu i hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta na etapie rejestracji); Jeden Klient może założyć tylko jedno konto w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta może zostać zawarta wyłącznie z Klientem będącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

3.      W odniesieniu do Umowy o prowadzenie konta.

a.      Zostaje ona zawarta z chwilą odebrania pod podanym przez Klienta adresem e-mail wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez Sklep;

b.      Klient posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim,

c.       Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz korzystać z Usług zastrzeżonych dla Klientów zalogowanych,

d.      Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony;

e.      Sprzedawca może usunąć konto Klienta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

f.        Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Usunięcia konta dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy prośby o usunięcie Konta Klienta,

g.      W przypadku usunięcia przez Klienta lub Sprzedawcę Konta Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu. 

4.      W odniesieniu do świadczenia Usług Newslettera:

a.      Sprzedawca wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informację handlowe w formie listu elektronicznego.

b.      Informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Produktów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy.

c.       Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu i zawiera każdorazowo informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmiany adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

d.      Z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej, i kto na stronie internetowej www.alfamedlublin.pl w sekcji NEWSLETTER poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, a następnie kliknie przycisk „SUBSKRYBUJ” lub też wyrazi wolę korzystania z usługi Newslettera przy zakładaniu konta Klienta. Do uruchomienia świadczenia usługi Newslettera dochodzi w wyniku kliknięcia przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację podanego w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na podany uprzednio przez Klienta adres.

e.      Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

f.        Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter klikając na link WYPISZ SIĘ.

5.      W ramach korzystania z Usług, Klientowi nie wolno publikować ani przekazywać       treści:

·         sprzecznych z prawem  lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich (w tym obraźliwych lub wulgarnych lub sprzecznych z zasadami przyzwoitości);

·         nieprawdziwych lub nieaktualnych.

6.      Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Klientem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Sklepu, które nie wymagają założenia konta.

7.      Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym punkcie jest bezpłatne.

8.       Klientom nie wolno wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

9.      W celu korzystania ze Strony internetowej www.alfamedlublin.pl niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:

10.  Posiadanie jednej z poniższych wersji przeglądarki internetowej:

§  Apple Safari 5 i nowszy;

§  Apple Safari Mobile;

§  IE 7 i lepsze;

§  Mozilla Firefox w wersji min. 3.0;

§  Chrom w wersji min. 8; 

§  Opera

§  Włączone pliki cookie i JavaScript w przeglądarce. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,

11.  Korzystając z Usług, Klient akceptuje treść Regulaminu wraz z załącznikami.

12.   Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@alfamedlublin.pl Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

V. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.      Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną artykułów z branży stomatologicznej,  protetycznej i medycznej na terytorium Polski, tj. realizuje Zamówienia z miejscem dostawy wyłącznie na terenie Polski.

2.      Składanie Zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

3.      Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Klienta. Niektóre Produkty dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Klientów.

4.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny.

5.      Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Klienta adres).

VI. ZAMÓWIENIA

1.      Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2.      Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą formularza Zamówienia. W wyniku złożonego Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatyczną informację potwierdzającą złożenie Zamówienia. Nie stanowi ona potwierdzenia przyjęcia oferty, a jedynie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

3.      Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 1 dnia roboczego poprzez wysłanie Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia na podany adres e-mail. Zawiera ono w szczególności: numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych Produktów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego. W razie wyboru przez Klienta przelewu jako sposobu płatności, Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera dane niezbędne do dokonania płatności.

4.      Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.

5.      Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni roboczych od dnia przesłania Potwierdzenia Przyjęcia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako sposobu płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu zaksięgowania należności z tytułu ceny na jego rachunku bankowym. tym terminie Sprzedawca dokonuje kompletacji Produktów i wysłania ich do Klienta. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia Produktów Klientowi, który to okres w przypadku Konsumentów nie będzie dłuższy niż przewidziany w art. 5431 k.c.

6.      Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 2 dni robocze od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust 3, wówczas oferta Klienta wygasa.

7.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie. Informacje o dostępności Produktów podawane w Sklepie mają charakter szacunkowy.

8.      W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient zamiast Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia otrzymuje informacje o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia. W takim przypadku Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości Zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych, całe Zamówienie zostaje anulowane.

9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w szczególności w przypadku:

v   niedostępności Produktów objętych Zamówieniem;

v  błędów w formularzu Zamówienia uniemożliwiających realizację,

v  stwierdzenia przez Sprzedawcę podejrzenia zakupu hurtowego;

v  podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie;

v  gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski;

v  uzasadnionego podejrzenia próby nabycia produktu, przez osobę nieuprawnioną w świetle przepisów prawa w takim przypadku w terminie opisanym w ust. 3 Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie e-mail informacje o odmowie przyjęcia Zamówienia.

10.  W razie odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania Zamówienia, jeżeli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. CENY I PŁATNOŚCI

1.      Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia

3.      Koszty dostawy Produktów, w przypadku Zamówienia przekraczającego 400 zł brutto pokrywa Sprzedawca.

4.      W zakresie nieprzewidzianym w ust. 3, Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które powinien pokryć Klient. Koszty dostawy podawane są przed złożeniem Zamówienia w koszyku Klienta.

5.      Możliwe są następujące sposoby płatności za Zamówienie:

a.      GOTÓWKĄ przy odbiorze zamówienia u kuriera do dopuszczalnej wartości wskazanej przez przewoźnika,

b.      PRZELEWEM TRADYCYJNYM na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty

c.       Za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty – szybkie płatności online ,

d.      GOTÓWKĄ lub KARTĄ PŁATNICZĄ przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy 

6.      W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności wskazanej w ust. 5 lit. b) lub c), brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty      w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany o fakcie anulowania Zamówienia w formie wiadomości e-mail.  

7.      Za dzień zapłaty  uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

1.      Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Produkty zostały już wysłane na adres wskazany wcześniej

2.      Dostawa Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty zamówienia.

3.      Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Produktów i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt (Potwierdzenie wysłania zamówienia). W potwierdzeniu wysłania zamówienia Sprzedawca określa szacunkowy przewidywany czas dostawy.

4.      Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub jest uszkodzony (zwłaszcza paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient będący Konsumentem jest uprawniony (zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany) do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza Sprzedawcy poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta niebędącego Konsumentem zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w przesyłce. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki – w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

5.      Sprzedawca dołącza do przesyłanego Zamówienia dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJE

v  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

v  W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów, dowód zakupu Produktów oraz żądanie Konsumenta: mailem na adres sklep@alfamedlublin.pl lub na piśmie na adres:

ALFAMED s.c.

ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin

z dopiskiem "REKLAMACJA SKLEP"

v  Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

v  W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z reklamacją. Jeżeli realizacja żądań Klienta będącego Konsumentem wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

v  Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

v  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

v  Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Sprzedawcy jest:

Inspekcja Handlowa
Inspekcja Handlowa Inspektorat Wojewódzki
ul.Zana38c 20-601 Lublin
tel. (81) 528-07-47

v  Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

v  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:

a.      od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b.      w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres mail: sklep@alfamedlublin.pl lub pocztą na adres

ALFAMED s.c.

ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin

z dopiskiem "ZWROT SKLEP".

c.       Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik  do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś:

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Produktów niezwłocznie na adres:

ALFAMED s.c.

ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin

z dopiskiem "ZWROT SKLEP".

a.      nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  

b.      Sklep zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Konsumenta za pobraniem, zwrot należności nastąpi w sposób/na rachunek Konsumenta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

d.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

e.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

a.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

d.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Treść regulacji może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

2.      Objęty Umową sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym niebędącym Konsumentem innych ogólnych warunków umów (umów umów) wydawanych, obsługiwanych lub uznawanych przez Klienta (klauzula defensywna).

3.      Odpowiedzialność Sprzedawców wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży obejmuje straty stratyione w związku z tym przez Klienta i ograniczoną jest do wysokości uiszczonej przez Klienta cen sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie gdy szkoda będzie wyrządzona przez niego umyślnie.

4.      Wszelkie ewentualne spory zawarte z zawartymi Umowami sprzedaży lub z udziałem w przypadku gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą będzie rozstrzygnąć Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.      W zakres nieuregulowanych w regulaminie przepisów dotyczących stosowania przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o usługach usług elektronicznych.

6.      Przyjęty Regulamin organizacji od dnia 31.01.2022 r.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednakowego zastosowania do umów z klientami przed wejściem w życie zmiany, w zakresie nieobjętych prawami klienta Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.alfamedlublin.pl, zwanego dalej „sklep Alfamed” lub „e-sklep”. Celem Polityki Prywatności oraz informacji o plikach cookies jest określenie zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez Alfamed s.c.. z siedzibą w Lublinie, przy ul.Koncertowwej 9 w  ramach sklepu internetowego alfamedlublin.pl Sklep internetowy Alfamed dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie poufności w przekazywanych informacjach osobowych, w tym bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych w ramach e-sklepu.

DEFINICJE

I . Ilektroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:

1.       Administratorze – należy przez to rozumieć ALFAMED s.c. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Koncertowej 9, (dalej: „Administrator” lub „ALFAMED”);

2.       Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

3.       Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności;

4.       RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

5.       Sklep internetowy, e-sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem alfamedlublin.pl;

6.       Użytkownik. Klient – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą e-sklep lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

7.       Pliki cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową; cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu; plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika; pliki cookies pomagają analizować ruch internetowy; Pliki cookies umożliwiają dostosowywać operacje Użytkownika do jego potrzeb, upodobań i niechęci poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach Użytkownika. Większość cookies nie zbiera danych osobowych identyfikujących Użytkownika, a zamiast tego gromadzi bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki Użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub ogólną lokalizację Użytkownika. Jednakże, pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych korzystaniem z e-sklepu przez Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności, zgodnie z przepisami RODO. Informujemy że nie zamierzamy przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

Administrator danych osobowych.

Właścicielem alfamedlublin.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Alfamed sc. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Koncertowej 9, wpisana do CEiDG, będąca operatorem sklepu internetowego tel. +48 696451056, e-mail: biuro@alfamedlublin.pl.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika.

1.       6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w tym wygenerowania zamówienia złożonego za pośrednictwem e-sklepu;

2.       6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;

3.       6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora - w celu marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych.

4.       6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika - w tym, w celu rejestracji konta w e-sklepie, przesyłania newslettera,

5.       Podstawą prawną przetwarzania danych jest również:

6.       Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);

7.       Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);

8.       Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);

9.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.).

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora.

1.       Administrator pozyskuje dane Użytkowników w następujący sposób:

·         poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu kontaktu, zamówienia;

·         poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe);

2.       Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz swoimi danymi niezbędnymi do dokonania bieżącego zadania (np. złożenia zamówienia), które gromadzone są przez Administratora. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.       W czasie korzystania z serwisu alfamedlublin.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania e-sklepu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

4.       Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:

·         Rejestracja konta w alfamedlublin.pl

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do utworzenia indywidualnego konta w alfamedlublin.pl i zarządzania nim:

ü  imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy

ü  adres e-mail

ü   numer telefonu kontaktowego

ü   numer NIP

ü  adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo)

Podczas rejestracji konta w alfamedlublin.pl Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zostać w późniejszym czasie przez niego zmienione.

·         Zamawianie usług i produktów bez rejestracji

Zamawianie usług i produktów oferowanych w alfamedlublin.pl bez zakładania indywidualnego konta wymaga podania w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki:

ü  imię i nazwisko lub nazwa firmy

ü   adres e-mail

ü  numer telefonu kontaktowego

ü  numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców

ü  adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i województwo)

·         Subskrypcja newslettera  alfamedlublin.pl

Przesyłanie Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga podania danych niezbędnych do wysyłki:

ü   adres e-mail

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, w szczególności, podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, podmioty realizujące wysyłki, zapewniające usługi dodatkowe związane z zawartą transakcją, biorące udział w obsłudze reklamacji, banki, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Alfamed udostępni je uprawnionym organom państwowym.

Okres przechowywania danych osobowych.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym, wykonania umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Uprawnienia Klienta.

1.       Administrator przykłada wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji. Podawanie danych przez Użytkownika e-sklepu jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z funkcji e-sklepu do zamówienia i realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży), rejestracji konta.

2.       W każdej chwili można zrezygnować z powierzenia danych Administratorowi, dobrowolnie rezygnując z wykorzystania wyżej wymienionych funkcjonalności e-sklepu. Dane osobowe pozostawione w e-sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

3.       Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

4.       Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.

5.       W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem pod adresem  biuro@alfamedlublin.pl

Zabezpieczenie danych.

1.       Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

1.       szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

2.       zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

3.       zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

2.       Ponadto Administrator regularne testuje i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

PLIKI COOKIES

Podmiot zamieszczający.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-sklepu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator e-sklepu jest ALFAMed

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

1.       Administrator korzysta z Plików cookies oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności e-sklepu Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z e-sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania e-sklepu. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z e-sklepu.

2.       Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.       dostosowania zawartości stron internetowych e-sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika e-sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy e-sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3.       W ramach e-sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies:

1.       „sesyjne” (session cookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

2.       „stałe” (persistent cookies) będące Plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.       Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

1.       „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

2.       „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z e-sklepu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;

3.       „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących e-sklepu.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji.

1.       Administrator informuje, że przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2.       Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy e-sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika e-sklepu.

3.       Więcej informacji na temat Plików cookies można znaleźć także w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące adresy:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

4.       Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej. Brak obsługi plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności e-sklepu.

Zmiana polityki prywatności i postanowienia dodatkowe.

ALFAMED  zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.alfamedlublin.pl.

Na stronie e-sklepu Administratora mogą zostać zamieszczone linki do innych stron WWW, Administrator jednak nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad przetwarzania danych na tych stronach.

Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: +48 81 740 20 30 lub adresem e-mail:biuro@alfamedlublin.pl

Formularze do pobrania

Moje ulubione produkty

0